สิ่งที่ควรทราบ: ขั้นตอนเเละเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และเอกสารที่ใช้ยื่นเข้าระบบคำร้องยื่นวีซ่าของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติและสถานภาพของแต่ละบุคคล ทางทีมวีซ่าของเราจะช่วยดำเนินการและให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นขึ้นหลังจากนักเรียนได้ใบตอบรับจากโรงเรียนแล้วเท่านั้น

LOW PRICE

โปรโมชั่นดีที่สุดของปีนี้

V - CHECK (Student Visa)

เช็คคุณสมบัติผู้ต้องการยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 

WORK LIVE MOVE TO AUSTRALIA

ผู้ที่ปัจจุบันนี้เรียนทำงานอยู่ในออสเตรเลียต้องการขอวีซ่าทำงาน วีซ่าอยู่ชั่วคราว วีซ่าถาวร PR สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ทาง AMEC Australia Skilled Migration, Grad Visa, Work Visa and PR หรือ Add Line: https://line.me/ti/p/JSbfiJ2TW5

STUDY WORK AUSTRALIA

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนทำงาน วีซ่านักเรียน ปรึกษาเพิ่มเติมที่ Add Line: https://line.me/ti/p/MMVF3SPn4G

วีซ่านักเรียน ออสเตรเลีย Student Visa

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน ( ทำงานได้)

 1. ใบกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า Visa Application Online เจ้าหน้าที่วีซ่าของทาง VSA Center จะเป็นผู้กรอกในระบบเท่านั้น ( VSA Code)
 2. เอกสารการเรียน: Transcript และ เอกสารประกาศนียบัตรจบการศึกษา
 3. เอกสารใบรับรองงาน ตำแหน่ง เงินเดือน / เจ้าของธุรกิจ เอกสารจดทะเบียน ใบรับรองการจ่ายภาษี / ข้าราชการ เอกสารขอลางาน
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)
 5. สำเนา Passport (ไม่หมดอายุ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. เอกสารตอบรับยืนยันการสมัครเรียนหลักสูตรระยะเวลาที่ออสเตรเลีย
 8. เอกสารยืนยันการซื้อประกันสุขภาพของออสเตรเลีย (OSHC)
 9. จดหมายแสดงแจ้งจุดประสงค์ในการเข้าประเทศ
 10. เอกสารการยืนยันความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
 11. เอกสารรับรองทางการเงิน สมุดบัญชีเเจ้งที่มาของเงิน
 12. หุ้นสหกรณ์ พันธบัตร ออมทรัพย์ (เอกสารประกอบ)
 13. จดหมายเเสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 14. เอกสารเพิ่มเติม: เอกสารคะเเนนระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เอกสารใบรับรองวิชาชีพอื่นๆ (ถ้ามี)
 15. เอกสารตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลในไทย
 16. รูปถ่าย 2 รูป
 17. ค่าธรรมเนียมวีซ่า $630AUD ค่าตรวจสุขภาพ 3,000-4,000 บาทขึ้นอยู่กับราคาแต่ละโรงพยาบาล ค่าบริการศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ Biometric 734บาท
 18. ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี)

วีซ่านักเรียน นิวซีแลนด์ Student Visa

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน นักเรียนต่างชาติได้รับอนุญาติให้ทำงานได้ในกรณีที่สมัครเรียนกับสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก NZQA

 1. ใบกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า Visa Application Online
 2. เอกสารการเรียน: Transcript และ เอกสารประกาศนียบัตรจบการศึกษา
 3. เอกสารใบรับรองงาน ตำแหน่ง เงินเดือน / เจ้าของธุรกิจ เอกสารจดทะเบียน ใบรับรองการจ่ายภาษี / ข้าราชการ เอกสารขอลางาน
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)
 5. ตัวจริงและสำเนา Passport (ไม่หมดอายุ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. เอกสารตอบรับยืนยันการสมัครเรียนหลักสูตรระยะเวลาที่นิวซีแลนด์ ซึ่งเอกสารตอบรับนี้ต้องเเจ้งวันหยุดตามตารางของโรงเรียนถ้าผู้สมัครต้องการทำงานเพิ่มระหว่าง Holiday
 8. จดหมายแสดงแจ้งจุดประสงค์ในการเข้าประเทศ
 9. เอกสารการยืนยันความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
 10. เอกสารรับรองทางการเงิน สมุดบัญชีเเจ้งที่มาของเงิน
 11. หุ้นสหกรณ์ พันธบัตร ออมทรัพย์ (เอกสารประกอบ)
 12. จดหมายเเสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 13. เอกสารเพิ่มเติม: ผลคะเเนนระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เอกสารใบรับรองวิชาชีพอื่นๆ (ถ้ามี)
 14. เอกสารตรวจสุขภาพ Chest X Ray จากโรงพยาบาลในไทย
 15. เอกสารรายละเอียดการซื้อประกันสุขภาพของนิวซีแลนด์
 16. รูปถ่าย 2 รูป ( 1 รูปยื่นวีซ่าแบบ On Line หรือ 2 รูปยื่นวีซ่าแบบ Paper Application )
 17. ค่าธรรมเนียมวีซ่า $330NZD ค่าตรวจสุขภาพ 3000 บาทขึ้นอยู่กับราคาแต่ละโรงพยาบาล (ยื่นเอกสารตรวจสุขภาพ INZ1096) ค่าบริการศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ Biometrics 800บาท 
 18. ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี)
 19. เอกสารสำรองตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พักในนิวซีแลนด์ (ยังไม่ต้องชำระเงิน)

ตัวอย่างรูปที่ใช้ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่านักเรียน แคนาดา Student Visa

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเรียน Visitor Visa (ไม่อนุญาติให้ทำงาน) ระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน Student Visa ระยะเวลาเรียน 6 เดือนหรือมากกว่า ในกรณีที่ต้องการทำงานระหว่างเรียนต้องสมัครหลักสูตร Study + Work COOP เพื่อได้ใบอนุญาติทำงาน Full Time Work Permit

 1. ใบกรอกฟอร์มคำร้องยื่นวีซ่า Visa Application Online
 2. เอกสารการเรียน: Transcript และ เอกสารประกาศนียบัตรจบการศึกษา
 3. เอกสารใบรับรองงาน ตำแหน่ง เงินเดือน / เจ้าของธุรกิจ เอกสารจดทะเบียน ใบรับรองการจ่ายภาษี / ข้าราชการ เอกสารขอลางาน
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)
 5. สำเนา Passport (ไม่หมดอายุ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. เอกสารตอบรับยืนยันการสมัครเรียนหลักสูตร ระยะเวลาที่แคนาดา
 8. เอกสารยืนยันการตรวจสุขภาพ
 9. จดหมายแสดงแจ้งจุดประสงค์ในการเข้าประเทศ
 10. เอกสารการยืนยันความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
 11. เอกสารรับรองทางการเงิน สมุดบัญชีแจ้งที่มาของเงิน
 12. หุ้นสหกรณ์ พันธบัตร ออมทรัพย์ (ประกอบเอกสารหลัก)
 13. จดหมายเเสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 14. เอกสารเพิ่มเติม: เอกสารคะเเนนระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เอกสารใบรับรองวิชาชีพอื่นๆ (ถ้ามี) กิจกรรมดีเด่น
 15. รูปถ่าย 2รูป
 16. ค่าธรรมเนียมวีซ่า $150CAD ค่าตรวจสุขภาพ 3,000-4,000 บาทขึ้นอยู่กับราคาแต่ละโรงพยาบาล ค่าบริการศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ Biometrics $85CAD
 17. ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี)
 18. เอกสารสำรองตั๋วเครื่องบิน ที่พักในแคนาดา (ยังไม่ต้องชำระเงิน)

วีซ่านักเรียน อเมริกา F 1 Student Visa

 1. ใบกรอกฟอร์มคำร้องยื่นวีซ่านักเรียน Online Non Immigrant Visa Application * แนะนำว่าควรแจ้งแพลนหลังจากเรียนจบที่อเมริกาจะทำอะไร
 2. เอกสารการเรียน: Transcript และ เอกสารประกาศนียบัตรจบการศึกษา ผลคะเเนนภาษาอังกฤษ ( ถ้ามี)
 3. เอกสารใบรับรองงาน ตำแหน่ง เงินเดือน / เจ้าของธุรกิจ เอกสารจดทะเบียน ใบรับรองการจ่ายภาษี / ข้าราชการ เอกสารขอลางาน
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)
 5. สำเนา Passport (ไม่หมดอายุ)
 6. เอกสารตอบรับยืนยันการสมัครเรียนหลักสูตร ระยะเวลาที่อเมริกา
 7. ป้อนข้อมูลของผู้สมัครลงระบบกลาง SEVIS 
 8. เอกสารรับรองทางการเงิน สมุดบัญชีแจ้งที่มาของเงิน
 9. จดหมายเเสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 10. รูปถ่าย 2รูป upload ลงระบบยื่นคำร้องวีซ่าซึ่งต้องตรงตามกำหนดของสถานทูตอเมริกา
 11. ค่าธรรมเนียมวีซ่า $160USD
 12. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระก่อนวันสัมภาษณ์)
 13. เอกสารสำรองตั๋วเครื่องบิน ที่พักในอเมริกา (ยังไม่ต้องชำระเงิน)
 14. ผู้สมัครต้องจองนัดสัมภาษณ์และยื่นเอกสารกับสถานทูตโดยตรง 

ดูตัวอย่างขั้นตอนการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตอเมริกา