Student Visa Australia

The GST process for Australia student visa is Genuine Student Test ข้อกำหนดใหม่ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนที่ออสเตรเลียในปีหน้า คือการสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของฝ่าย Australian Immigration...