ขั้นตอน และมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในเดือน December 15, 2021 สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ถื่อวีซ่านักเรียน สามารถเดินทางเข้าไปเรียนที่ออสเตรเลียได้ นอกจากนี้นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนยังได้รับอนุญาติให้ทำงานได้เต็มเวลาอีกด้วย ทาง VSA Center...