Package Course: English Course + Diploma of Hospitality Management at Brisbane & Gold Coast

Package Course: English Course + Diploma of Hospitality Management at Brisbane & Gold Coast

Welcome to VSA Center Work & Study Australia ka, Package Course นี้สำหรับผู้ที่สนใจหาประสบการณ์การทำงานระยะยาวหรือย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลียนะคะ เพราะการฝึกงานเก็บหน่วยกิตในหลักสูตรนี้ซึ่งจัดหาโดยโรงเรียนจะเป็นบันไดก้าวไปสู่การทำงานในออสเตรเลียคะ...